ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ ท่านผู้บริหาร และครูทุกท่าน เข้ากรอกแบบสอบถามผ่านคิวอาร์โค้ด (ตามหนังสือแนบ) โครงการวิจัย เรื่อง แนวทางการยกระดับคุณภาพในการประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในอนาคต