***ฉบับแก้ไข*** คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่