ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ทุนการศึกษาจากรัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2566/2567