เชิญชวญผู้ที่สนใจเข้าศึกษาดูงานธุรกิจต่างๆ ภายในศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพฝาง