วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 


วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
   
 
[17/02/2560] โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2559[อ่าน 9]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดโครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักเรียนระดับชั้น ปวช.ปีที่ 3 และนักศึกษา ระดับชั้นปวส.ปีที่ 2 ทุกแผนกวิชา ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการ ประกวดโครงการวิชาชีพตามหลักสูตร เพื่อแสดงผลงานในรายวิชาโครงการวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาเรียน โดยมีการแสดงผลงานวิชาการในครั้งนี้ รวมท้ังสิ้นกว่า 200 ชิ้นงาน
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=447
วันที่ : 
17/02/2560  เวลา : 01:39:38 pm
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

[17/02/2560] โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2559[อ่าน 6]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝาง จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา รวมไปถึงคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=446
วันที่ : 
17/02/2560  เวลา : 01:33:31 pm
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

[17/02/2560] โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2559[อ่าน 6]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 งานทวิภาคีวิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้จัดโครงการปฐมนเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และให้รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ แก่คณะครูนิเทศ และนักเรียน นักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์ ณ สถานประกอบการต่าง ๆ
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=445
วันที่ : 
17/02/2560  เวลา : 01:14:46 pm
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

[24/01/2560] ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต[อ่าน 29]
 
 
 

รายละเอียด : 
คณะผู้บริหาร นำโดยนายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย และ ครู เจ้าหน้าที่นักเรียนนักศึกษาร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ซึ่งคณะศึกษาดูงานฯได้เข้าดูงานในส่วนของ งานอาคารสถานที่ งานประกันฯ งานวิชาการ และเยี่ยมชมบรรยากาศภายในวิทยาลัยการอาชีพฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=444
วันที่ : 
24/01/2560  เวลา : 12:03:07 pm
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

[24/01/2560] รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระัดบภาคเหนือ[อ่าน 28]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 9 - 13 มกราคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพฝางได้เข้าร่วมประกวดการแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับภาค ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=443
วันที่ : 
24/01/2560  เวลา : 10:59:24 am
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

[24/01/2560] รางวัลชนะเลิศ สมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศ ระดับภาคเหนือ[อ่าน 19]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 9 - 13 มกราคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพฝางได้เข้าร่วมประกวดรางวัลชนะเลิศ สมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศ ระดับภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ได้ผ่านเข้าแข่งขันในระดับชาติต่อไป
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=442
วันที่ : 
24/01/2560  เวลา : 10:49:40 am
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

[24/01/2560] รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับภาคเหนือ[อ่าน 14]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 9 - 13 มกราคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพฝางได้เข้าร่วมประกวดการแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับภาค ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้ผ่านเข้าแข่งขันในระดับชาติต่อไป
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=441
วันที่ : 
24/01/2560  เวลา : 10:46:09 am
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

[24/01/2560] รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การประกวดทักษะวิชาชีพ 3D Animation ระดับภาคเหนือ[อ่าน 15]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 9 - 13 มกราคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพฝางได้เข้าร่วมประกวดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 3D Animation ระดับภาค ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน โดยแข่งขันเป็นทีม ทีมละ 5 คน ซึ่งมีตัวแทนผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากจังหวัดภาคเหนือ ทั้งสิ้น 10 ทีม โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้ผ่านเข้าแข่งขันในระดับชาติต่อไป
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=440
วันที่ : 
24/01/2560  เวลา : 10:41:10 am
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

[4/01/2560] อาชีวะจิตอาสา พักคน พักรถ[อ่าน 36]
 
 
 

รายละเอียด : 
คณะผู้บริหาร ครู และนักศึกษาจิตอาสาของวิทยาลัยการอาชีพฝาง ร่วมโครงการ "อาชีวะจิตอาสา พักคน พักรถ" โดยมีนายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ตรวจเยี่ยมโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2560 “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ที่บริเวณหน้าวัดหาดสำราญ ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและให้กำลังใจแก่คณะครู นักเรียน นักศึกษา ในการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยเป็นโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษาร่วมกับกรมการขนส่งทางบกร่วมกันจัดขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากผู้ขับรถและตัวรถ และสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้ เวลาว่างในการเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์วิชาชีพ นำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ด้วยการให้บริการตรวจสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์บริการประชาชนด้านแนะนำเส้นทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดบริการน้ำดื่มและการรักษาพยาบาลเบื้องต้นตลอดจนให้บริการข้อมูลในการเดินทางและลดอุบัติภัยทางการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 – 4 มกราคม 2560
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=439
วันที่ : 
4/01/2560  เวลา : 04:33:45 pm
ผู้ประกาศ :  
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น

[29/12/2559] การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ[อ่าน 32]
 
 
 

รายละเอียด : 
วันที่ 29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพฝางได้เข้าร่วมแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ นำโดย นายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง สิ่งประดิษฐ์ที่เข้าร่วมการประกวดแข่งขันมีจำนวน 5 ชิ้นงาน และผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าไปแข่งขันในระดับชาติ จำนวน 1 ชิ้นงาน คือ 1. รางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 เครื่องกายภาพบำบัดภาวะข้อเท้าตก
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=438
วันที่ : 
29/12/2559  เวลา : 05:05:56 pm
ผู้ประกาศ :  
ณฐนน ปัญญาแก้ว

มีจำนวนทั้งหมด 413 รวมทั้งหมด : 42 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41] หน้าถัดไป>>
 
     
     

 

 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
2
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
9
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
43
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
962
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
104121
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel.053 - 883537 
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]