วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 


วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
   
 
[8/07/2556] กิจกรรมปลูกป่าเทิดพระเกียรติ พลิกฟื้นผืนป่าด้วยพระบารมี[อ่าน 573]
 
 
 

รายละเอียด : 
วันเสาร์ที่ 6 กรกฏาคม 2556
นักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเทิดพระเกียรติ พลิกฟื้นผืนป่าด้วยพระบารมี ณ ป่าชุมชนบ้านท่าสะแล ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=311
วันที่ : 
8/07/2556  เวลา : 10:10:56 am
ผู้ประกาศ :  
ณรงค์ ทองกูล

[8/07/2556] ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ครั้งที่ 1/ 2556[อ่าน 573]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร คณะครู-อาจารย์ และคณะกรรมการวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมฯ พร้อมกัน เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=310
วันที่ : 
8/07/2556  เวลา : 09:37:20 am
ผู้ประกาศ :  
กรรณิการ์ ตนหาญ

[8/07/2556] คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ และนักเรียน ต้อนรับคณะเดินทางจาก National Kangshan Agricultural & Industrial[อ่าน 573]
 
 
 

รายละเอียด : 

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ และนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพฝาง ต้อนรับคณะเดินทางจาก National Kangshan Agricultural & Industrial Vocational Senior High School สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน)

ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=309
วันที่ : 
8/07/2556  เวลา : 09:30:03 am
ผู้ประกาศ :  
กรรณิการ์ ตนหาญ

[29/06/2556] คณะครู-อาจารย์ อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนจัดการเรียนรู้ฯ [อ่าน 573]
 
 
 

รายละเอียด : 

วันที่ 29 -30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 คณะครู-อาจารย์ วิทยาลัยการอาชีพฝาง เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์/ 3D หลักสูตรปกติและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวัดผลและประเมินผลผู้เรียนแบบอิงฐานสมรรถนะให้กับครู-อาจารย์ โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านไพฑูรย์ นันตะสุคนธ์ ซึ่งดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นวิทยากรในการอบรมฯ

ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=308
วันที่ : 
29/06/2556  เวลา : 10:36:30 am
ผู้ประกาศ :  
กรรณิการ์ ตนหาญ

[27/06/2556] คณะครู อาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 แผนกวิชาการบัญชี เดินทางไปศึกษาดูงานที[อ่าน 573]
 
 
 

รายละเอียด : 
คณะครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 แผนกวิชาการบัญชี เดินทางไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการของสำนักงานบัญชี บริษัท ซีแอนด์ฮิล จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถบูรณาการความรู้จากห้องเรียนและจากประสบการณ์จริงที่ได้รับให้เกิดประโยชน์ทางด้านการศึกษาต่อไป
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=307
วันที่ : 
27/06/2556  เวลา : 08:32:13 am
ผู้ประกาศ :  
กรรณิการ์ ตนหาญ

[26/06/2556] คณะครู อาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี เดินทางไปศึกษาดูงานที่ โรงงานผึ้งน้อยเบเกอร์รี่[อ่าน 573]
 
 
 

รายละเอียด : 
คณะครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี เดินทางไปศึกษาดูงานการผลิตผลิตภัณฑ์ ที่โรงงานผึ้งน้อยเบเกอร์รี่ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถบูรณาการความรู้จากห้องเรียนและจากประสบการณ์จริงที่ได้รับให้เกิดประโยชน์ทางด้านการศึกษาต่อไป
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=306
วันที่ : 
26/06/2556  เวลา : 04:19:20 pm
ผู้ประกาศ :  
กรรณิการ์ ตนหาญ

[26/06/2556] ชมรม To Be Number One ร่วมเดินขบวนต่อต้านวันยาเสพติดโลก[อ่าน 573]
 
 
 

รายละเอียด : 
ชมรม To Be Number One สังกัดวิทยาลัยการอาชีพฝาง ร่วมเดินขบวนต่อต้านวันยาเสพติดโลก ณ ที่ว่าการอำเภอฝาง วันที่ 26 มิถุนายน 2556 เวลา 08.00 น. ที่ผ่านมา 
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=305
วันที่ : 
26/06/2556  เวลา : 03:43:31 pm
ผู้ประกาศ :  
กรรณิการ์ ตนหาญ

[26/06/2556] แผนกวิชาการขาย จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการเขียนแผนธุรกิจ [อ่าน 573]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝาง โดยแผนกวิชาการขาย จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการเขียนแผนธุรกิจ (ภายใต้โครงการศูนย์บ่มเพาะแบบครบวงจร) ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่มีความสนใจหารายได้ระหว่างเรียน กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2556 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=304
วันที่ : 
26/06/2556  เวลา : 03:26:21 pm
ผู้ประกาศ :  
กรรณิการ์ ตนหาญ

[20/06/2556] คณะศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ประจำศาลจังหวัดฝาง ตรวจเยี่ยมศูนย์ไกล่เกลี่ยประจำสถานศึกษา[อ่าน 573]
 
 
 

รายละเอียด : 
วันนี้ (20 มิถุนายน 2556) เวลา 09.00 น. คณะศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ประจำศาลจังหวัดฝาง ตรวจเยี่ยมศูนย์ไกล่เกลี่ยประจำสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพฝาง โดยมีคณะครูและนักเรียนต้นแบบไกล่เกลี่ย ต้อนรับเป็นอย่างดี
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=303
วันที่ : 
20/06/2556  เวลา : 05:08:47 pm
ผู้ประกาศ :  
กรรณิการ์ ตนหาญ

[17/06/2556] ต้อนรับคณะดำเนินงานการประเมินสถานศึกษาที่จัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ[อ่าน 573]
 
 
 

รายละเอียด : 

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อนุมัติให้ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี ดำเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และได้มอบหมายให้อาชีวศึกษาจังหวัดดำเนินการประเมินสถานศึกษาที่จัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด โดยการประเมินสถานศึกษาครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน วิทยาลัยการอาชีพฝาง

ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=301
วันที่ : 
17/06/2556  เวลา : 02:56:10 pm
ผู้ประกาศ :  
กรรณิการ์ ตนหาญ

มีจำนวนทั้งหมด 519 รวมทั้งหมด : 52 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] 25 [26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51] หน้าถัดไป>>
 
     
     

 

 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
5
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
24
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
51
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1941
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
167182
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel.053 - 883537 
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]