วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 


วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
   
 
[12/08/2553] กิจกรรม ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ[อ่าน 566]
 
 
 

รายละเอียด : 

วัน พุธ ที่ 11 สิงหาคม 2553
คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์เจ้าหน้าที่  วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้จัดให้มีพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขึ้นเพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภัคดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้วิทยาลัยการอาชีพฝางได้นิมนต์พระสงค์จำนวน ๙ รูปมารับบิณฑบาตร เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลด้วย

ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=63
วันที่ : 
12/08/2553  เวลา : 10:34:57 pm
ผู้ประกาศ :  
อภิสิทธิ์ หล่อเถิน

[12/08/2553] กิจกรรม โครงการปลูกป่า สร้างฝาย บวชป่า ถวายในหลวง[อ่าน 566]
 
 
 

รายละเอียด : 
โครงการปลูกป่า สร้างฝาย บวชป่า ถวายในหลวง วัน เสาร์ ที่ 7 สิงหาคม 2553
โดยมี พ.อ.ทัตเทพ รอดจิตต์ ผูบัญชาการ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4เป็นประธาน
และ ตัวแทนนักศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยการอาชีพฝาง นศท.อธิป วงษ์วัน กล่าวรายงาน
ด้วยความร่วมมือของ คณะผู้บริหาร และคณะครูฝึก นศท. แต่ละสถานศึกษา ส่วนราชการ และภาคเอกชน
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=62
วันที่ : 
12/08/2553  เวลา : 10:23:21 pm
ผู้ประกาศ :  
อภิสิทธิ์ หล่อเถิน

[18/06/2553] กิจกรรมงานวันไหว้ครู และ บวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา2553[อ่าน 567]
 
 
 

รายละเอียด : 

วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้จัดงานวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2553
ในวันที่ 17 มิถุนายน 2553 และในวันนี้ยังเป็นวันคล้าย วันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพฝาง
ซึ่งมีคณะครูอาจารย์ ลูกศิษย์ นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=61
วันที่ : 
18/06/2553  เวลา : 08:53:20 am
ผู้ประกาศ :  
อภิสิทธิ์ หล่อเถิน

[16/06/2553] การศึกษาดูงานของนักเรียนชั้นปวช.ปีที่ 1 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์[อ่าน 567]
 
 
 

รายละเอียด : 
ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ต้องการให้นักเรียนและนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนได้เข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ตนเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนหรือการกำหนดเป้าหมายในการเรียนของตนเองให้ตรงกับความต้องการ ความถนัด และความสามารถซึ่งวิทยาลัยการอาชีพฝางได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวโดยเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2553 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ได้นำนักเรียนชั้นปวช.ปีที่ 1 เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) หมู่บ้านยาง ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว.......
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=60
วันที่ : 
16/06/2553  เวลา : 08:17:46 am
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

[10/06/2553] การประชุมผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน[อ่าน 567]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553 วิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดการประชุมผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2553 ซึ่งได้รับการตอบจากผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก การประชุมครั้งนี้ท่านผู้อำนวยการ ดร.สมพงศ์  ค่ายคำ และรองผู้อำนวยการทั้งสี่ฝ่ายให้ความรู้ ความเข้าใจและชี้แจงในเรื่องระเบียบการเดินรถ รวมทั้งได้ขอความร่วมมือในการดูแลนักเรียนระหว่างการเดินทาง นอกจากนี้ทางวิทยาลัยฯได้เชิญท่านวรพล นันตรัตน์ หัวหน้าขนส่งอำเภอฝาง ให้ความรู้ในเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบการรถรับส่งนักเรียน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งตัวผู้ประกอบการและนักเรียนนักศึกษา
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=59
วันที่ : 
10/06/2553  เวลา : 09:18:04 am
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

[10/06/2553] การประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553[อ่าน 569]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา เพื่อทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำต่อผู้ปกครองในเรื่องของการเรียน ข้อบังคับ ของวิทยาลัยฯ ในการศึกษาของนักเรียนนักศึกษา โดยท่านดร.สมพงศ์  ค่ายคำ ผู้อำนวยการและรองทั้งสี่ฝ่ายให้การต้อนรับ ในการประชุมครั้งนี้นอกจากจะชี้แจงในเรื่องต่างๆ ทางวิทยาลัยฯยังได้ขอความร่วมมือในการบริจาคเครื่องมือเครื่องใช้เก่า หรือชำรุด เสียหาย เพื่อเป็นวิทยาทานในด้านการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน เนื่องจากทางวิทยาลัยฯมีนักเรียนช่างเพิ่มขึ้นจำนวนมากและทางวิทยาลัยฯได้เน้นการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติจริง จึงส่งผลให้วัสดุในการฝึกสอนมีจำนวนไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน.......
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=58
วันที่ : 
10/06/2553  เวลา : 08:03:22 am
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

[12/05/2553] เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน ปวช.1[อ่าน 568]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่าย คุณธรรม จริยธรรม นักเรียนนักศึกษา ปวช. ชันปีที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2553
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=57
วันที่ : 
12/05/2553  เวลา : 09:48:02 am
ผู้ประกาศ :  
อภิสิทธิ์ หล่อเถิน

[10/05/2553] วิทยาลัยการอาชีพฝางเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย[อ่าน 567]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2553 วิทยาลัยการอาชีพฝางได้เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน อบต.สันทราย ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านปลัดอาวุโสอำเภอฝางเป็นประธานในพิธี โดยมีดร.สมพงศ์  ค่ายคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝางเป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ในโครงการนี้วิทยาลัยการอาชีพฝางได้ส่งครูช่างและนักเรียนออกให้ความรู้และซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นเบื้องต้นให้กับพี่น้องประชาชนทั้งสองอบต.และให้ความรู้แก่ช่างชุมชนที่แต่ละอบต.คัดเลือกมาเป็นตัวแทนเพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้ไปช่วยซ่อมแชมอุปกรณ์เบื้องต้นที่จำเป็นให้แก่พี่น้องประชาชนในชุมชนเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการนำไปซ่อมที่ร้านต่อไป....
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=56
วันที่ : 
10/05/2553  เวลา : 11:38:34 am
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

[22/04/2553] พิธีรดน้ำดำหัวปี๋ใหม่ 53 วิทยาลัยการอาชีพฝาง[อ่าน 568]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวปี๋ใหม่ 53 ขึ้นบริเวณลานหน้าอาคารอำนวนการ เพื่อให้คณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง คนงาน ได้ร่วมรดน้ำขอพรจากท่านผู้อำนวยการ ดร.สมพงศ์  ค่ายคำ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเริ่มต้นการทำงานในปีใหม่ของไทย บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นหลังจากที่ได้ร่วมกันทำงานมาตลอดทั้งปี ซึ่งคณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง คนงานของทั้งวิทยาลัยการอาชีพฝางและวิทยาลัยการอาชีพฝางสาขาวัดท่าตอนจำนวนกว่า 100 คนได้ร่วมกันรดน้ำดำหัวขอพรจากรองผู้อำนวยการและผู้ใหญ่ภายในวิทยาลัยฯด้วย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=55
วันที่ : 
22/04/2553  เวลา : 10:24:32 am
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

[22/04/2553] โครงการร่วมด้วยช่วยประชาชน ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน ช่วงเทศกาลสงกรานต์[อ่าน 567]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดโครงการร่วมด้วยช่วยประชาชน ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอนขึ้น ตามแนวนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับกรมการขนส่งทางบก โดยให้บริการตรวจเช็คสภาพรถ เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2553 ซึ่งดำเนินการตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2553 บริเวณถนนสายเชียงใหม่ - ท่าตอน หน้าขนส่งอำเภอฝาง ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานได้รับความสนใจจากประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนนำรถเข้าตรวจเช็คเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากนายอำนวย เถาตระกูล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาเข้าเยี่ยมชมการทำงานโดยมี ดร.สมพงศ์  ค่ายคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝางและรองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=54
วันที่ : 
22/04/2553  เวลา : 10:11:13 am
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

มีจำนวนทั้งหมด 517 รวมทั้งหมด : 52 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46] 47 [48][49][50][51] หน้าถัดไป>>
 
     
     

 

 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
4
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
61
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
55
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1173
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
164780
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel.053 - 883537 
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]