หัวข้อ :  
ใบสมัคร 1 ครู 1 สถานประกอบการ
   
รายละเอียด : 
ครูแต่ละท่านจะต้องไปประสานงานกับสถานประกอบการอย่างน้อยคนละ 1 แห่งและนำใบสมัครนี้ไปให้สถานประกอบการสมัครแล้วนำส่งคืนที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
   
เอกสารแนบ : 
KhapiU7Thu35337.pdf  
   
วันที่ : 
28/08/2557  เวลา : 03:53:37 pm
ผู้ประกาศ :  
วรพงศ์ วงค์อ้าย