หัวข้อ :  
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมชี้แจงทำความเข้าใจให้กับบุคลากรตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเ
   
รายละเอียด : 
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมชี้แจงทำความเข้าใจให้กับบุคลากรตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2561
   
เอกสารแนบ : 
pmBP5NeMon23006.pdf  
   
วันที่ : 
1/10/2561  เวลา : 02:30:06 pm
ผู้ประกาศ :  
อังคณาพร จิระวัฒนากูล