หัวข้อ :  
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตรวจสอบแบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (ว-สอศ-2) และแบบรายงานการวิจัยผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (ว-
   
รายละเอียด : 
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตรวจสอบแบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (ว-สอศ-2) และแบบรายงานการวิจัยผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (ว-สอศ-3) ประจำปีการศึกษา 2561
   
เอกสารแนบ : 
GmaF4dcTue20230.pdf  
   
วันที่ : 
2/10/2561  เวลา : 02:02:30 pm
ผู้ประกาศ :  
อังคณาพร จิระวัฒนากูล