คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ปวช.1 และนักศึกษา ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทปกติ (รอบที่1)