แผนกวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม

แผนกวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม

Petroleum Technology Program

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

รับผู้จบ ปวช ม.6 หรือเทียบเท่า

การเรียนการสอน

 • วางแผน ดำเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึง การบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และหลักความปลอดภัย
 • ประยุกต์ใช้ทคโนโลขีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
 • แก้ปัญหา ซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในงานอุดสาทกรรมปิโตรเลียม
 • ใช้งาน ซ่อมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ในงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม
 • ใช้งาน ซ่อมและบำรุงรักษา ระบบเครื่องมือวัดและการควบคุมในงานเทค โนโลยีปิโตรเลียม
 • ติดตั้ง ใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องกลสถิตและอุปกรณ์ในอุดสาหกรรมปิโตรเลียม
 • ควบคุม ปรับแต่ง ทดสอบและบันทึกการทำงานของอุปกรณ์และเครื่องมืองานสำรวจและ หลุมเจาะปิโตรเลียม
 • แก้ปัญหา ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมืองานสำรวจและหลุมเจาะปิโตรเลียม
 • บำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันนิรภัยระบบงานสำรวจและหลุมเจาะปิโตรเลียม
 • ควบคุม ปรับแต่ง ทดสอบและบันทึกการทำงานของอุปกรณ์และเครื่องมืองานผลิตปิโตรเลียม
 • แก้ปัญหา ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมืองานผลิตปิโตรเลียม
 • บำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันนิรภัยระบบงานผลิตปิโตรเลียม

แนวทางการประกอบอาชีพ

ผู้ปฏิบัติงานด้านการขุดเจาะในงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ผู้ปฏิบัติงานด้านกระบวนการผลิตปิโตรเลียม ผู้ปฏิบัติงานด้านระบบควบคุมและเครื่องมือวัด ผู้ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า ผู้ปฏิบัติงานด้านการซ่อมบำรุง และอื่น ๆ

รายได้ (เริ่มต้น)

 • ภาครัฐ 8,000 – 15,000 บาท
 • ภาคเอกชน 9,000 – 18,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

การศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ (2 ปี ต่อเนื่อง)

ครูผู้สอน

Teachers

นายปัณณทัต คำหอม

หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม

 

นายสันติ  ปัญญา

ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม

 

นายสราวุธ ปันทะนะ

ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. การจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก จัดตารางสอนรวมและตารางส่วนบุคคลของแผนกวิชา
 2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การฝึกงาน การวัดผลประเมินผล และการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
 3. วางแผนและดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
 4. จัดหาดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้เป็นปกติ และมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
 5. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน การเขียนตำรา เอกสาร และใบช่วยสอนต่าง ๆ
 6. ติดตามและแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้ คู่มือครู ใบงาน ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน
 7. ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน
 8. ควบคุมดูแลและพัฒนาสำนักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ
 9. ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเสนอความดีความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา
 10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 11. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 12. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย