แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์

แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์

General Relation

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดการเรียนการสอนร่วมกับแผนกวิชาอื่น ๆ โดยเปิดสอน วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ สำหรับนักเรียน นักศึกษา ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เข้าใจหลักการและประยุกต์ใช้ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สุขศึกษา และพลศึกษา ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

ครูผู้สอน

Teachers

นางสาวอัจฉรา ทองปัน

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์

 

นายนครินทร์  พงษ์ศรีลา

ครูแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์

 

นายวัชรพงศ์  กันป้อง

ครูแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์

 

นางสาวจริยา  ยศอิ

ครูแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์

 

นางสาวมณีกานต์  สุพงษ์

ครูแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์

 

นายพรศักดิ์  ขันโท

ครูแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์

 

นางสาวธันวาภรณ์  เวชโกศล

ครูแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์

 

นางสาวสุปรียา  เตรียมจันทร์

ครูแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์

 

นางสาวธมกร  ชัญชกรวรชัย

ครูแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์

 

นางสาวเกศกัลยา  กันธะมาลา

ครูแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์

 

นางสาวพุทธรักษ์  มาเยอะ

ครูแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์

 

นายปณิธาน  บริบูรณ์

ครูแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์

 

นางสาวพรนัชชา  ภักดิ์ดี

ครูแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. การจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก จัดตารางสอนรวมและตารางส่วนบุคคลของแผนกวิชา
 2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การฝึกงาน การวัดผลประเมินผล และการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
 3. วางแผนและดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
 4. จัดหาดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้เป็นปกติ และมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
 5. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน การเขียนตำรา เอกสาร และใบช่วยสอนต่าง ๆ
 6. ติดตามและแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้ คู่มือครู ใบงาน ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน
 7. ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน
 8. ควบคุมดูแลและพัฒนาสำนักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ
 9. ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเสนอความดีความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา
 10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 11. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 12. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย