เกี่ยวกับเรา

กระทรวงศึกษาธิการ เห็นสมควรให้ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้กว้างขวาง สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในชนบท และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานท้องถิ่น รวมทั้งทันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมส่วนรวมของประเทศชาติ จึงจัดตั้งสถานศึกษาวิชาชีพ ประเภทวิทยาลัยการอาชีพระดับอำเภอ เพื่อจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพทุกระดับ และประเภทวิชาชีพที่ขาดแคลน ซึ่งเป็นความต้องการของท้องถิ่นรวมทั่วประเทศ อันเป็นการส่งเสริมและพัฒนากำลังคน ของประเทศไทย ให้มีคุณภาพในการประกอบอาชีพ และให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล

นายสังข์ทอง ศรีธเรศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพฝาง เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2536 มีผู้ก่อตั้งวิทยาลัย นายบุญเทียม เจริญยิ่ง อธิบดีกรมอาชีวศึกษา นายอัมพร ภักดีชาติ ผู้อำนวยการกองการศึกษาอาชีพ, ผู้บริหารสถานศึกษา นายไพรัชวิมาลา ผู้อำนวยการวิทยาลัย, นายนิโรจน์ แสงพงษ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัย มีปรัชญาวิทยาลัยคือ วินัยดี มีคุณธรรม รู้นำวิชา พัฒนาอาชีพ