ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวชวาลินี สิงห์คำ

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

วิสัยทัศน์ Vision

มุ่งพัฒนาศักยภาพ การบริหารงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้สอดคล้องกับ มาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

พันธกิจ mission

1. พัฒนาระบบ ข้อมูล เครือข่าย สารสนเทศ เว็บไซต์ และ ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา
2. ส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ พัฒนาศักยภาพ ด้านการเป็นผู้ประกอบการ ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพฝาง
3. ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนา การบริหารจัดการการศึกษา และการจัดการเรียนรู้
4. ส่งเสริมสนับสนุนด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ ต่อชุมชน
5. วางแผนและบริหารงบประมาณ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ของสถานศึกษา
6. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ใช้ผลจากการประเมินเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติรองจากผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ดูแล งานวางแผนและงบประมาณ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ งานความร่วมมือ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยช่วยปฏิบัติราชการในเรื่องต่อไปนี้

 1. บริหารกิจการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
 2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน  และรายงานผลการจัดการศึกษา
 3. จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล
 4. ส่งเสริมและจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
 5. จัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา
 6. การบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินอื่น
 7. วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ
 8. จัดทำมาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 9. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 10. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน
 11. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
 12. จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
 13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย