งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวอัจฉรา  ทองปัน

หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวพรนัชชา  ภักดิ์ดี

ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

[email protected]
08 8888 8888

นายศุทิชัย  อายุมั่น

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

[email protected]
08 8888 8888

นายวิสันต์  ปัญญา

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

[email protected]
08 8888 8888

นางศศิกาญจน์  เรือนศาสตร์

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

[email protected]
08 8888 8888

นายเกียรติศักดิ์  วงศ์ษา

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

[email protected]
08 8888 8888

นายพิเชษฐ์  แสงดาว

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

[email protected]
08 8888 8888

นายณัฐพล  น้อยตุ่น

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

[email protected]
08 8888 8888

นางวรนุช  มาอินทร์

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

[email protected]
08 8888 8888

นายยุทธนา  อ่อนช่อน

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

[email protected]
08 8888 8888

นายดม  ปิจจวงค์

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

[email protected]
08 8888 8888

ว่าที่ ร.ต.อภิสิทธิ์  ธิดา

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

[email protected]
08 8888 8888

นายชาญชัย  จรัสศรี

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

[email protected]
08 8888 8888

นายอดิศร  ฐิติธรรมรัตน์

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

[email protected]
08 8888 8888

นายญาณศักดา  โอสถ

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

[email protected]
08 8888 8888

นายรุ่ง ชมภูมิ่ง

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

[email protected]
08 8888 8888

นายปัณณทัต  คำหอม

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

[email protected]
08 8888 8888

นางไพรรินทร์  คำชัยยะ

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

[email protected]
08 8888 8888

นางรัชนีกุล  วงศ์ษา

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

[email protected]
08 8888 8888

นายวัชพล  แก้วยวงผาง

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

[email protected]
08 8888 8888

นายณัชพล  แก้วคำมูล

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

[email protected]
08 8888 8888

นายธนากร  สุดาลา

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

[email protected]
08 8888 8888

นายอมรเทพ  วิชัย

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวศันสนีย์  แพ่งพนม

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวสุปรียา  เตรียมจันทร์

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวกันฑรัตน์  การิยา

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวธมกร  ชัญชกรวรชัย

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

[email protected]
08 8888 8888

นายวัฒนา  กุณาฝั้น

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวพุทธนันท์  ศรีจันทร์ตา

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

[email protected]
08 8888 8888

นางรัตนา  ทรัพย์กลิ่น

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

[email protected]
08 8888 8888

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมาย และหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  2. วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
  3. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ แผนกวิชา และงานต่าง ๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ บุคคล องค์กร และหน่วยงานภายนอก ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
  4. ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
  5. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  7. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย