แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

Welding Technician Disciplines Program

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

รับผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า

การเรียนการสอน

การนำหลักการทางทฤษฎีและการปฏิบัติมารวมกันทำให้เกิดทักษะและมีความชำนาญ ด้านการเชื่อมโลหะ การตัดโลหะด้วยแก๊ส การนำลวดเชื่อมชนิดต่าง ๆ มาใช้กับโลหะอย่างถูกวิธี   การ ทดสอบความแข็งแรงของวัสดุ โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยมาวิเคราะห์ การชุบเคลือบ ผิวโลหะด้วยความร้อนและเคมี การออกแบบ และเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ การออกแบบโครงสร้างโลหะตามหลักวิศวกรรมการเชื่อม และสามารถเชื่อมประกอบงานโลหะทุกชนิดได้

แนวทางการประกอบอาชีพ

พนักงานเชื่อมโลหะ พนักงานรัฐและเอกชน เจ้าของกิจการงานเชื่อมต่างๆ เจ้าของกิจการเครื่องใช้ต่างๆ เจ้าของกิจการงานขึ้นโครง งานเชื่อมต่างๆ เช่น เชื่อมโครงรถ เชื่อมทำประตูบ้าน เชื่อมรั่วบ้าน เป็นต้น พนักงานโรงงานผลิตรถยนต์ และอื่น ๆ

รายได้ (เริ่มต้น)

 • ภาครัฐ 6,000 – 8,000 บาท
 • ภาคเอกชน 7,000 – 9,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

การศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

รับผู้จบ ปวช. หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า

การเรียนการสอน

การนำหลักการทางทฤษฎีและการปฏิบัติมารวมกันทำให้เกิดทักษะและมีความชำนาญ ด้านการเชื่อมโลหะ การตัดโลหะด้วยแก๊ส การนำลวดเชื่อมชนิดต่าง ๆ มาใช้กับโลหะอย่างถูกวิธี   การ ทดสอบความแข็งแรงของวัสดุ โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยมาวิเคราะห์ การชุบเคลือบ ผิวโลหะด้วยความร้อนและเคมี การออกแบบ และเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ การออกแบบโครงสร้างโลหะตามหลักวิศวกรรมการเชื่อม และสามารถเชื่อมประกอบงานโลหะทุกชนิดได้

แนวทางการประกอบอาชีพ

พนักงานเชื่อมโลหะ พนักงานรัฐและเอกชน เจ้าของกิจการงานเชื่อมต่างๆ เจ้าของกิจการเครื่องใช้ต่างๆ เจ้าของกิจการงานขึ้นโครง งานเชื่อมต่างๆ เช่น เชื่อมโครงรถ เชื่อมทำประตูบ้าน เชื่อมรั่วบ้าน เป็นต้น พนักงานโรงงานผลิตรถยนต์ และอื่น ๆ

รายได้ (เริ่มต้น)

 • ภาครัฐ 8,000 – 15,000 บาท
 • ภาคเอกชน 9,000 – 18,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

การศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ (2 ปี ต่อเนื่อง)

ครูผู้สอน

Teachers

นายดม ปิจจวงค์

หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

 

นายอธิวัฒฯ์ หลวงเป็ง

ครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

 

นายอดุลย์ฤทธิ์  สายพวงคำ

ครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. การจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก จัดตารางสอนรวมและตารางส่วนบุคคลของแผนกวิชา
 2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การฝึกงาน การวัดผลประเมินผล และการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
 3. วางแผนและดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
 4. จัดหาดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้เป็นปกติ และมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
 5. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน การเขียนตำรา เอกสาร และใบช่วยสอนต่าง ๆ
 6. ติดตามและแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้ คู่มือครู ใบงาน ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน
 7. ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน
 8. ควบคุมดูแลและพัฒนาสำนักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ
 9. ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเสนอความดีความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา
 10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 11. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 12. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย