แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

Electrical Power Program

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

รับผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า

การเรียนการสอน

 • เลือก ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
 • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
 • อ่านแบบ เขียนแบบเทคนิคและเลือกใช้วัสดุอุตสาหกรรม
 • ประกอบ ทดสอบ วงจรอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
 • เชื่อมโลหะและประกอบขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะแผ่นเบื้องต้น
 • ปรับ แปรรูป และขึ้นรูปงานด้วยเครื่องมือกล
 • บริการงานไฟฟ้าตามกฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า
 • ตรวจสอบและทดสอบวงจร ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • อ่านแบบ เขียนแบบ ประมาณราคาระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร
 • ติดตั้งและทดสอบระบบไฟฟ้าในอาคาร นอกอาคารและระบบสื่อสาร
 • พัน ประกอบ ทดสอบหม้อแปลงและมอเตอร์ไฟฟ้า
 • ซ่อม บํารุงรักษาและทดสอบเครื่องกลไฟฟ้า
 • ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
 • ติดตั้ง ควบคุม ทดสอบระบบนิวเมติกและไฮดรอลิก
 • ควบคุมระบบไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • ติดตั้ง ตรวจซ่อมและบํารุงรักษาเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ

แนวทางการประกอบอาชีพ

ช่างไฟฟ้า พนักงานตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าประจำบริษัท พนักงานรัฐและเอกชน ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า ช่างติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า เจ้าของกิจการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า เจ้าของกิจการจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า พนักงานการไฟฟ้า และอื่นๆ

รายได้ (เริ่มต้น)

 • ภาครัฐ 6,000 – 8,000 บาท
 • ภาคเอกชน 7,000 – 9,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

การศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

รับผู้จบ ปวช. หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า

การเรียนการสอน

 • เลือก ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
 • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
 • อ่านแบบ เขียนแบบเทคนิคและเลือกใช้วัสดุอุตสาหกรรม
 • ประกอบ ทดสอบ วงจรอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
 • เชื่อมโลหะและประกอบขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะแผ่นเบื้องต้น
 • ปรับ แปรรูป และขึ้นรูปงานด้วยเครื่องมือกล
 • บริการงานไฟฟ้าตามกฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า
 • ตรวจสอบและทดสอบวงจร ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • อ่านแบบ เขียนแบบ ประมาณราคาระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร
 • ติดตั้งและทดสอบระบบไฟฟ้าในอาคาร นอกอาคารและระบบสื่อสาร
 • พัน ประกอบ ทดสอบหม้อแปลงและมอเตอร์ไฟฟ้า
 • ซ่อม บํารุงรักษาและทดสอบเครื่องกลไฟฟ้า
 • ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
 • ติดตั้ง ควบคุม ทดสอบระบบนิวเมติกและไฮดรอลิก
 • ควบคุมระบบไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • ติดตั้ง ตรวจซ่อมและบํารุงรักษาเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ

แนวทางการประกอบอาชีพ

ช่างไฟฟ้า พนักงานตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าประจำบริษัท พนักงานรัฐและเอกชน ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า ช่างติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า เจ้าของกิจการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า เจ้าของกิจการจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า พนักงานการไฟฟ้า และอื่นๆ

รายได้ (เริ่มต้น)

 • ภาครัฐ 8,000 – 15,000 บาท
 • ภาคเอกชน 9,000 – 18,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

การศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ (2 ปี ต่อเนื่อง)

ครูผู้สอน

Teachers

นายอดิศร ฐิติธรรมรัตน์

หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 

นายจักรวี สมศักดิ์ตระกูล

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 

นายเอกพันธ์  หม่อมนวล

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 

นายคฑาวุธ ดวงชาคำ

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 

นายธวัชชัย  ทองฟู

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 

นายมิตรมงคล  เดชะบุญ

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 

นายจิระพงค์ บุญตั๋น

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 

นายธิติภัทร์ ดวงชู

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 

นายมงคล ไชยเชษฐ

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. การจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก จัดตารางสอนรวมและตารางส่วนบุคคลของแผนกวิชา
 2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การฝึกงาน การวัดผลประเมินผล และการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
 3. วางแผนและดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
 4. จัดหาดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้เป็นปกติ และมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
 5. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน การเขียนตำรา เอกสาร และใบช่วยสอนต่าง ๆ
 6. ติดตามและแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้ คู่มือครู ใบงาน ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน
 7. ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน
 8. ควบคุมดูแลและพัฒนาสำนักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ
 9. ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเสนอความดีความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา
 10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 11. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 12. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย