ข่าวสารสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ใบสมัคร นักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อประเภทปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 วิทยาลัยการอาชีพฝาง

วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้แนบใบสมัคร นักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อประเภทปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 และรายละเอียดของเอกสารที่ต้องเตรียมมา และขั้นตอนการมอบตัวรวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ในระดับชั้น ปวช. และ ระดับ ปวส. โดยมีรายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ

1 2 3 4