งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายปัฐวิกรณ์  บุญต่าย

[email protected]
08 8888 8888

นายอภิสิทธิ์  หล่อเถิน

ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

[email protected]
08 8888 8888

นายธวัชชัย  ทองฟู

เจ้าหน้าที่ดำเนินงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวณัฐนันท์  สุกูล

เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

[email protected]
08 8888 8888

นายจิระพงค์  บุญตั๋น

เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

[email protected]
08 8888 8888

นายสันติ  ปัญญา

เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

[email protected]
08 8888 8888

นายอภิสิทธิ์  หล่อเถิน

เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

[email protected]
08 8888 8888

นายธิติภัทร์  ดวงซู

เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

[email protected]
08 8888 8888

นายภัทรพงศ์  เกตุประดิษฐ์

เจ้าหน้าที่ดำเนินงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวชฎาพร  พงษ์โสด

เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

[email protected]
08 8888 8888

นายพินิจ  เพ็งม่วง

เจ้าหน้าที่ดำเนินงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

[email protected]
08 8888 8888

ว่าที่ ร.ต.อภิสิทธิ์  ธิดา

เจ้าหน้าที่ดำเนินงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวพุทธนันท์  ศรีจันทร์ตา

เจ้าหน้าที่ดำเนินงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

[email protected]
08 8888 8888

นางรัตนา  ทรัพย์กลิ่น

เจ้าหน้าที่ดำเนินงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

[email protected]
08 8888 8888

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บ รักษา จัดทำ และบริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ ตลาดแรงงานและบุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ แผนการเรียน และข้อมูลทางเศรษฐกิจ และสังคม ตามหลักเกณฑ์ิและวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยประสานงานกับแผนกวิชาและงานต่างๆ ในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา และการประกอบอาชีพ
  3. พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  4. กำกับ ควบคุม ดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  5. ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  7. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย