งานวางแผนและงบประมาณ

นางศศิกาญจน์  เรือนศาสตร์

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวดารุณี วรรณเรศ

ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวฐิติมา  ยะเรือน

เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวภิราภัทร์  แซ่อึ้ง

เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวจริยา  ยศอิ

เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

[email protected]
08 8888 8888

นางไพรรินทร์ คำชัยยะ

เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

[email protected]
08 8888 8888

ว่าที่ ร.ต.อภิสิทธิ์  ธิดา

เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวพรนัชชา  ภักดิ์ดี

เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

[email protected]
08 8888 8888

นายธนากร  สุดาลา

เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

[email protected]
08 8888 8888

นายอนุสิษฐ์  จิตหาญ

เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวพุทธนันท์  ศรีจันทร์ตา

เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

[email protected]
08 8888 8888

นางรัตนา  ทรัพย์กลิ่น

เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

[email protected]
08 8888 8888

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. จัดทำแผน ปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีตามนโยบายและภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  2. จัดทำข้อมูลแผนการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยายและเพิ่มประเภทวิชา สาขาวิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความน้องการของตลาดแรงงานสังคม ชุมชนและท้องถิ่น ตามความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษา
  3. ตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด และดำเนินการเรื่องการปรับแผนการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา
  4. รวบรวมแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เป็นค่าวัสดุฝึกของแผนกวิชา สำรวจความต้องการวัสดุครุภัณฑ์ของแผนกวิชาและงานต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
  5. วิเคราะห์รายจ่ายของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ
  6. จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในแผนงานและโครงการการใช้เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด
  7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  8. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  9. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย