งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และการประกอบธุรกิจ

นายณัฐพล  น้อยตุ่น

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า และการประกอบธุรกิจ

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวกฤษณา ชุมภูพล้อย

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า และการประกอบธุรกิจ

[email protected]
08 8888 8888

นายศุทิชัย  อายุมั่น

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และการประกอบธุรกิจ

[email protected]
08 8888 8888

นายวิสันต์  ปัญญา

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และการประกอบธุรกิจ

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวอัจรา  ทองปัน

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และการประกอบธุรกิจ

[email protected]
08 8888 8888

นางศศิกาญจน์  เรือนศาสตร์

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และการประกอบธุรกิจ

[email protected]
08 8888 8888

นายเกียรติศักดิ์  วงศ์ษา

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และการประกอบธุรกิจ

[email protected]
08 8888 8888

นายพิเชษฐ์  แสงดาว

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และการประกอบธุรกิจ

[email protected]
08 8888 8888

นางวรนุช  มาอินทร์

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และการประกอบธุรกิจ

[email protected]
08 8888 8888

นายยุทธนา  อ่อนช่อน

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และการประกอบธุรกิจ

[email protected]
08 8888 8888

นายดม  ปิจจวงค์

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และการประกอบธุรกิจ

[email protected]
08 8888 8888

นายชาญชัย  จรัสศรี

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และการประกอบธุรกิจ

[email protected]
08 8888 8888

นายอดิศร  ฐิติธรรมรัตน์

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และการประกอบธุรกิจ

[email protected]
08 8888 8888

ว่าที่ ร.ต.อภิสิทธิ์  ธิดา

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และการประกอบธุรกิจ

[email protected]
08 8888 8888

นายญาณศักดา  โอสถ

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และการประกอบธุรกิจ

[email protected]
08 8888 8888

นายรุ่ง  ชมภูมิ่ง

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และการประกอบธุรกิจ

[email protected]
08 8888 8888

นายปัณณทัต  คำหอม

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และการประกอบธุรกิจ

[email protected]
08 8888 8888

นางไพรรินทร์  คำชัยยะ

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และการประกอบธุรกิจ

[email protected]
08 8888 8888

นางรัชนีกุล  วงศ์ษา

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และการประกอบธุรกิจ

[email protected]
08 8888 8888

นายณัชพล  แก้วคำมูล

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และการประกอบธุรกิจ

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวกันฑรัตน์  การิยา

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และการประกอบธุรกิจ

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวมุกรวี  เทพวรรณ

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และการประกอบธุรกิจ

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวกาญจนา  มุงเมือง

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และการประกอบธุรกิจ

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวพุทธนันท์  ศรีจันทร์ตา

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และการประกอบธุรกิจ

[email protected]
08 8888 8888

นางรัตนา  ทรัพย์กลิ่น

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และการประกอบธุรกิจ

[email protected]
08 8888 8888

กลุ่มงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

นางสาวกฤษณา  ชุมภูพล้อย

หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

[email protected]
08 8888 8888

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ส่งเสริมให้ ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาดำเนินงานส่งเสริมผลิตผล จัดทำแผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการทำธุรกิจขนาดย่อม การประกอบอาชีพอิสระเพื่อสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน
  2. วางแผน ดำเนินงาน ประสานสัมพันธ์ ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กร ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เพื่อรับงานการค้า รับจัดทำรับบริการ รับจ้าง ผลิตเพื่อจำหน่าย การหารายได้ระหว่างเรียนการประกอบธุรกิจ และกิจกรรมสหกรณ์
  3. สอบผลิตผลทุกประเภทของสถานศึกษาให้ตรงกับโครงการฝึก จัดทำทะเบียนผลิตผล และจำหน่ายผลิตผล
  4. กำกับ ติดตาม และจัดทำบัญชีรายรับ–รายจ่ายของงานผลิตผล การค้า และธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันและจัดทำรายงานเป็นประจำทุกเดือน
  5. รวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ รายรับ–รายจ่ายในการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา
  6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  8. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย