งานความร่วมมือ

นางสาวภิราภัทร์  แซ่อึ้ง

หัวหน้างานความร่วมมือ

[email protected]
08 8888 8888

นางวรนุช  มาอินทร์

ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

[email protected]
08 8888 8888

นายศุทิชัย  อายุมั่น

เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวกฤษณา  ชุมภูพล้อย

เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวอัจฉรา  ทองปัน

เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

[email protected]
08 8888 8888

นางศศิกาญจน์  เรือนศาสตร์

เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

[email protected]
08 8888 8888

ว่าที่ ร.ต.อภิสิทธิ์  ธิดา

เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

[email protected]
08 8888 8888

นายเกียรติศักดิ์  วงศ์ษา

เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

[email protected]
08 8888 8888

นายวิสันต์  ปัญญา

เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวดารุณี  วรรณเรศ

เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

[email protected]
08 8888 8888

นายพิเชษฐ์  แสงดาว

เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

[email protected]
08 8888 8888

นายณัฐพล  น้อยตุ่น

เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

[email protected]
08 8888 8888

นายดม  ปิจจวงค์

เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

[email protected]
08 8888 8888

นายชาญชัย จรัสศรี

เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

[email protected]
08 8888 8888

นายอดิศร  ฐิติธรรมรัตน์

เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

[email protected]
08 8888 8888

นายรุ่ง ชมภูมิ่ง

เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

[email protected]
08 8888 8888

นายปัณณทัต  คำหอม

เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

[email protected]
08 8888 8888

นายญาณศักดา  โอสถ

เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

[email protected]
08 8888 8888

นางไพรรินทร์  คำชัยยะ

เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

[email protected]
08 8888 8888

นางรัชนีกุล  วงศ์ษา

เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวฐิติมา  ยะเรือน

เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

[email protected]
08 8888 8888

นายวัชรพงศ์  กันป้อง

เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวศิริวรรณ  ต่างคำ

เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวพรนัชชา  ภักดิ์ดี

เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

[email protected]
08 8888 8888

นายณัชพล  แก้วคำมูล

เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวพุทธนันท์  ศรีจันทร์ตา

เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

[email protected]
08 8888 8888

นางรัตนา  ทรัพย์กลิ่น

เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

[email protected]
08 8888 8888

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ประสานงานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา
  2. ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา
  3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  5. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย