งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

นายชุ่มจิตร  ศรีเขื่อนแก้ว

หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

[email protected]
08 8888 8888

นายเอกพันธ์  หม่อมนวล

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวเกศกัลยา  กันธะมาลา

เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

[email protected]
08 8888 8888

นางศศิกาญจน์  เรือนศาสตร์

เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

[email protected]
08 8888 8888

นางแสงเดือน  ชมภูมิ่ง

เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

[email protected]
08 8888 8888

นายนครินทร์  พงษ์ศรีลา

เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

[email protected]
08 8888 8888

นายจักรวี  สมศักดิ์ตระกูล

เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

[email protected]
08 8888 8888

นายพรศักดิ์  ขันโท

เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

[email protected]
08 8888 8888

นายศุทิชัย  อายุมั่น

เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวธันวาภรณ์  เวชโกศล

เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวฐิติมา  ยะเรือน

เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

[email protected]
08 8888 8888

นายอดุลย์ฤทธิ์  สายพวงคำ

เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

[email protected]
08 8888 8888

นายวัชรพงศ์  กันป้อง

เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

[email protected]
08 8888 8888

นายสันติ  ปัญญา

เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

[email protected]
08 8888 8888

นายอภิสิทธิ์  หล่อเถิน

เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวชฎาพร  พงษ์โสด

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

[email protected]
08 8888 8888

นายวัชพล  แก้วยวงผาง

เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

[email protected]
08 8888 8888

นางภัทรพงศ์  เกตุประดิษฐ์

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

[email protected]
08 8888 8888

นายคฑาวุธ  ดวงซาคำ

เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

[email protected]
08 8888 8888

ว่าที่ ร.ต.อภิสิทธิ์  ธิดา

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวพุทธนันท์  ศรีจันทร์ตา

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

[email protected]
08 8888 8888

นางรัตนา  ทรัพย์กลิ่น

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

[email protected]
08 8888 8888

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
  2. วิเคราะห์ วิจัยและประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน การใช้เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานที่และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
  3. รวบรวบและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพ
  4. รวมทั้งผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
  5. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  7. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย