ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ซักซ้อมแนวปฏิบัติการขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา