ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การคัดเลือกผู้แทนลูกเสือเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาลูกเสือทยสู่สากลของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ