ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อบรมโครงการรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566