ประชาสัมพันธ์ ครูจ้างสอน ที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพ และ ครูที่ยังไม่ได้เรียน ป.บัณฑิต เรื่อง การเปิดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูสำหรบผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว ให้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพ เพื่อเป็นคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู