***ฉบับแก้ไข*** คำสั่ง การจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย และมาตรการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานศึกษาและสถานที่ราชการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ประจำเดือนเมษายน 2566