คำสั่ง การจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย ประจำหอพักชายและหอพักหญิง ศูนย์การเรียนรู้ สาขาท่าตอน วิทยาลัยการอาชีพฝาง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566