คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมคุณธรรมจริยธรรมและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยการอาชีพฝาง ประจำปีการศึกษา 2566