คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ