ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งเวียนหนังสือการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ และการประชุมสามัญประจำปี 2565