ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ได้รับทุนฝึกอบรมของศูนย์ภาษาซีมีโอ เรลค์