คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ประจำปีการศึกษา 2566