ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพฝาง เรื่อง กำหนดวันและเวลาการลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่ 2/2566