วิทยาลัยการอาชีพฝางขอแสดงความยินดีกับ

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เนื่องในโอกาสที่ ครม. มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
“เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน“
กระทรวงศึกษาธิการ

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ

เลขาธิการสภาการศึกษา
เนื่องในโอกาสที่ ครม. มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
“ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ”
กระทรวงศึกษาธิการ

นายยศพล เวณุโกเศศ

เนื่องในโอกาสที่ ครม. มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
“เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”

นายอรรถพล สังขวาสี

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เนื่องในโอกาสที่ ครม. มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
“เลขาธิการสภาการศึกษา”