ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ