***ฉบับแก้ไข*** คำสั่ง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุสำหรับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง