*** ฉบับแก้ไข**** คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรองรับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพฝาง ระดับอสาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ( รอบที่ 1 ) ประจำปีการศึกษา 2566