***ฉบับ*** คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรองรับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพฝาง ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2566