คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2/2566