ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 เรื่อง รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปี 1 (รด.)