ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพฝาง เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

ด้วย งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ภายใต้งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้กำหนดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการเป็นผู้ประกอบการ (อบรมเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง การจัดโครงการครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีประสบการณ์ การทำธุรกิจทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ต่อยอดเพื่อไปเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ต่อไปในอนาคต
โดยจะเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567