คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดทำวารสารวิทยาลัยการอาชีพฝาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567