คำสั่ง การจัดเวรควบคุมดูแลความประพฤติ และความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา บริเวณจุดต่างๆ ในวิทยาลัยการอาชีพฝาง