คำสั่ง แต่งตั้งครูนิเทศก์ นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ