คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล สำหรับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย