คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมเขียนแผนธุรกิจ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2567 วิทยาลัยการอาชีพฝาง จังหวัดเชียงใหม่