คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมคุณธรรมจริยธรรมและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยการอาชีพฝาง ประจำปีการศึกษา 2567